• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4

 libranet

 

 

PARCHOWO

biblia01

 

Zarządzenie Nr 42/2021


Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie
z dnia 23.12.2021 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania
ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo.

 

Na podstawie art. 17 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 194) i art. 12. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1479) zarządzam co następuje:

§ 1
Ustalam regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo.

§ 2
Szczegółowy regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zobowiązuję pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo do respektowania zasad opisanych w załączonym regulaminie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2021

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki

w Parchowie z dnia 23.12.2021r.

 

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo.

 

 1. PRAWO KORZYSTANIA
  1. Zbiory Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo (Parchowo i Nakla) są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.
  2. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta zapisu. Biblioteka w Parchowie i jej filia w Nakli posiadają własny – oddzielny zbiór kart zapisu.
  3. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:
   1. dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej,
   2. pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na druku karty zapisu.
  4. Użytkownik rezygnujący z usług Biblioteki, ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z ewidencji Użytkowników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone zbiory i nie ma żadnych zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
  5. Użytkownik wypożycza książki osobiście, okazując każdorazowo dokument potwierdzający tożsamość.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania i/lub adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, pisma kierowane do Użytkownika na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone.
  7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia i spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.
  8. GCKiB w Parchowie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy o pozostawione bez nadzoru.
  9. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:
   1. zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
   2. używających słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
   3. nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających.
 2. WYPOŻYCZANIE
  1. W wypożyczalni obowiązuje system wolnego dostępu do półek.
  2. Czytelnik wypożycza materiały biblioteczne osobiście.
  3. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres 1 miesiąca. Więcej – za zgodą bibliotekarza. Po upływie 1 miesiąca istnieje możliwość prolongaty o kolejny miesiąc telefonicznie, e-mailowo, bezpośrednio u bibliotekarza lub logując się na swoje konto Czytelnika. Prolongować termin zwrotu można jeden raz.
  4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego, jeżeli Czytelnik zwróci się z taką prośbą przed upływem terminu zwrotu i danej pozycji nie zamówił inny Czytelnik Biblioteki.
  5. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu materiałów bibliotecznych, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki itp.).
  6. Na życzenie Czytelnika, Biblioteka może zamówić lub zarezerwować materiały biblioteczne.
  7. Rezerwowaną książkę należy odebrać w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia złożenia rezerwacji. Po upływie tego terminu materiały mogą być udostępnione innemu użytkownikowi, a rezerwacja zostanie skasowana.
  8. Czytelnik jest zobowiązany poinformować Bibliotekę o rezygnacji z rezerwacji zamówionych materiałów osobiście, telefonicznie lub mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
  9. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.
  10. Czytelnik, który nie uregulował opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, nie może wypożyczać nowych pozycji do czasu wpłacenia należności.
 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
  1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
  2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
  3. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału bibliotecznego czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiego samego materiału (rodzaj, tytuł, wydanie to samo lub późniejsze), a jeżeli nie jest to możliwe – innego materiału wskazanego przez Bibliotekę lub wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wyznaczonej przez Bibliotekę, jednak nie może być to kwota wyższa niż wartość rynkowa zagubionego woluminu lub woluminów.
  4. Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami wpłaty.
  5. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  6. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mają prawo podejmowania interwencji.
  7. W przypadku konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
  8. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są ponadto do:
   1. przestrzegania zasad współżycia społecznego i nie utrudniania korzystania z Biblioteki innym użytkownikom poprzez swoje działania lub zaniechania,
   2. pozostawienia wierzchniego okrycia w miejscach do tego przeznaczonych,
   3. nie wnoszenia dużych toreb, teczek, plecaków itp. do czytelni i wypożyczalni,
   4. pozostawiania rowerów poza budynkiem,
   5. nie spożywania posiłków i napojów,
   6. nie palenia tytoniu i e-papierosów na terenie budynku Biblioteki,
   7. zachowania ciszy i wyciszenia telefonów komórkowych w czytelni.
  9. Dopuszcza się możliwość przyjęcia przez Bibliotekę Publiczną Gminy Parchowo książek w formie darów, które zostały podarowane jednostce przez instytucje lub osoby prywatne. Przyjęcie darów dokumentuje się stosownym protokołem.
 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
  1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony Regulaminem Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,10 zł. za 1 materiał biblioteczny za każdy dzień po terminie zwrotu.
  2. Za każde upomnienie, wysłane listem Biblioteka pobiera opłatę w wysokości aktualnego cennika Poczty Polskiej (list zwykły).
  3. Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.
  4. Użytkownik może ponownie wypożyczać materiały biblioteczne po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Użytkownik może uzyskać zgodę na udostępnienie lub prolongatę materiałów bibliotecznych pomimo nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
  5. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13. roku życia mogą jednorazowo wypożyczyć materiały mimo nieuregulowanej opłaty za przetrzymanie, o ile wynosi ona poniżej 10,00 zł.
  6. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo, ul. Strażacka 2, 77-124 Parchowo, NIP: 842-177-39-33. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie jest Pani Katarzyna Neumuller - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, umożliwienia pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie zbiorów, a także prowadzenia badań czytelniczych i statystycznych.
  3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1479), ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 955) oraz zgoda Użytkownika - zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’ (art. 6 akapit 1 lit. a i c)”.
  4. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo.
  5. Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi prawne, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania.
  7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Dane osobowe są przetwarzane automatycznie.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  10. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. USŁUGI
  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie ustalone zostały wysokości odpłatności za usługi ksero i drukowanie w jednostkach Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo. Wysokość stawek jest następująca:
   1. kserokopia lub wydruk jednostronny czarno biały - 0,25 zł.
   2. kserokopia lub wydruk jednostronny w kolorze – 1,00 zł.
   3. kserokopia lub wydruk dwustronny czarno-biały – 0,50 zł.
   4. kserokopia lub wydruk dwustronny w kolorze - 2,00 zł.
   5. Każdorazowa płatność za usługę powinna być udokumentowana dowodem wpłaty. Rozliczenia wpływów z usług należy dokonywać na koniec miesiąca, na konto GCKiB w Parchowie.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor GCKiB w Parchowie.
  2. Skargi, wnioski i uwagi można zgłaszać w formie pisemnej Dyrektorowi GCKiB w Parchowie.
  3. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor GCKiB.
  4. Dyrektor GCKiB ma prawo zamknąć na określony czas Bibliotekę Główną i Filię w Nakli lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu szkolenia, awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
  5. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie internetowej GCKiB w Parchowie: www.gckib-parchowo.pl oraz w poszczególnych filiach Biblioteki na terenie Gminy Parchowo.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2021r.
 8. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWYCH W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY PARCHOWO.
  1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Czytelni Internetowej mogą korzystać wyłącznie zainteresowane osoby.
  2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
  3. Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.
  4. Stanowiska komputerowe w Czytelni Internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo. Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.
  5. W przypadku gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera Czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 60 minutach korzystania.
  6. Osoby użytkujące sprzęt w Czytelni Internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza biblioteki ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub na DVD.
  7. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku konieczności zapisania danych na własny nośnik pamięci należy go wcześniej sformatować. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z bibliotekarzem. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte.
  8. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
  9. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.
  10. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać pracownikowi biblioteki.
  11. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
  12. Pracownik biblioteki udziela pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służy poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.
  13. W Czytelni Internetowej nie należy spożywać posiłków i napojów.
  14. Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać w sytuacji, gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
  15. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  16. Osoby niestosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.
  17. Użytkownik ma prawo odwołania się do Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.

 

News